Szukaj
 • animator i mecenas kultury
 • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Statut fundacji

 

Postanowienia ogólne
§ 1.

Fundacja Dialog Narodów zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez:
Arcybiskup Lubelski i Chełmski ABEL – Andrzej Popławski, działający w imieniu i na rzecz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej zwany dalej fundatorem, aktem notarialnym nr 747/2007 sporządzonym przez notariusza Renatę Greszta w kancelarii
notarialnej w Lublinie, w dniu 22.01.2007r.

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących
  fundacji oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2.
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe i specjalizowane, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami w tym między innymi po przez partnerstwo publiczne – prywatne.
 5. Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 7. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 3.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji
§ 5.

Celem fundacji jest:

 1. Wszechstronne działanie na rzecz budowy wspólnoty narodów na Świecie, a zwłaszcza rozwoju i integracji państw Europy, Europy Środkowej i Wschodniej, ich społeczności lokalnych, rynku, gospodarki i demokracji.

 2. Wszechstronne wspieranie idei rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Świecie, a zwłaszcza państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym działalności: społecznej, informacyjnej, kulturalnej, sportowej, naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, ochrony środowiska, gospodarczej (przedsiębiorczość) oraz turystyki i rozwoju obszarów wiejskich.

 3. Wspieranie działań i przedsięwzięć mających na celu rozwój współpracy międzynarodowej, transgranicznej, regionalnej i lokalnej państw na Świecie, a w szczególności Europy Środkowej i Wschodniej.

 4. Współdziałanie i ścisła współpraca na rzecz rozwoju organizacji i instytucji, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji.

 5. Wspieranie wszelkiego rodzaju działań dążących do ochrony kultury dziedzictwa narodowego, zabytków, wspieranie mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych.

§ 6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działania umożliwiające rozwój kontaktów między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu dyskryminacji (każdej).
 2. Organizowanie, finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń jak i również innych form działalności oświatowej.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 4. Działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo.
 5. Prowadzenie, wspieranie i rozwój działalności turystycznej o różnym profilu, w tym:
  a. rozwój infrastruktury turystycznej: baza noclegowa i żywieniowa, szlaki turystyczne, infrastruktura towarzysząca;
  b. rozwój wiodących form turystyki: agroturystyka, turystyka: przyrodnicza, aktywna, wielokulturowego przygranicza, religijna, transgraniczna i międzynarodowa;
  c. rozwój markowych produktów turystycznych dotyczących: imprez, kuchni regionalnej, sztuki i wytwórczości regionalnej, różnorodności kulturowej, narodowościowej i religijnej;
  d. organizacja zajęć terenowych, wycieczek, zielonych szkół i przedszkoli, obozów letnich i zimowych i wczasów.
 6. Prowadzenie różnego rodzaju ośrodków edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szkół i przedszkoli.
 7. Prowadzenie programów stypendialnych, staży oraz działania związane z rynkiem pracy.
 8. Akcje promocyjne, imprezy masowe w tym akcje charytatywne, kwesty, zbiórki, aukcje przedmiotów przekazanych między innymi przez darczyńców.
 9. Pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną i intelektualną udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom.
 10. Finansowanie, współpraca i tworzenie instytucji promocji i ochrony zdrowia, w tym placówek wykorzystujących nowatorskie niekonwencjonalne i alternatywne metody terapii i profilaktyki.
 11. Działania na rzecz poprawy i ochrony środowiska naturalnego i ekologii.
 12. Rewitalizacja, zachowanie i odbudowa dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, religijnego.
 13. Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również promowanie zapomnianych rzemiosł, kunsztów i zawodów.
 14. Organizowanie i sponsorowanie koncertów, festiwali, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów.
 15. Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza internetu w kierunku edukacji i rozwoju myśli obywatelskiej jak również dla ogólnego dobra społecznego.
 16. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 17. Pozyskiwanie funduszy krajowych, europejskich i innych w dążeniu do realizacji celów Fundacji.
§ 7.

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.).

§ 8.
 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.
Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
 1. Majątek Fundacji stanowi kwota 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), zwana funduszem założycielskim, przyznana Fundacji przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.
 2. Fundusz założycielski może być w kwocie l 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Dochodami Fundacji są w szczególności:
  a. darowizny, spadki, zapisy,
  b. dotacje i subwencje osób prawnych,
  c. dochody z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
  d. dochody ze zbiórek publicznych,
  e. udziały w zyskach osób prawnych,
  f. odsetki z depozytów bankowych,
  g. dochody z działalności gospodarczej,
  h. dochody z innych źródeł.
§ 10.
 1. Jeżeli przekazaniu środków pochodzących z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z całym inwentarzem.
§ 11.
 1. Majątek Fundacji może być lokowany miedzy innymi na rachunkach bankowych i w papierach wartościowych.
 2. Fundacja może gromadzić (własne) Fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są w szczególności na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
Organy Fundacji
§ 12.
 1. Organami Fundacji są:
  a. Rada Fundacji,
  b. Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
Rada Fundacji
§ 13.
 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do siedmiu członków.
 3. Członków Rady powołują i odwołuje Fundator, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może również nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
  a. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  b. odwołania,
  c. śmierci członka Rady.
 6. Członkostwa w Radzie Fundacji nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy w Fundacji.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady.
§ 14.
 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 2. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy z prawem głosu Fundator.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 4. Przewodniczący Rady zawiadamia o posiedzeniu Rady Fundacji: członków Rady, Fundatora, Zarząd oraz osoby, o których mowa w pkt 7.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagane jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  a. obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.
  b. powiadomienie Fundatora o zwołaniu posiedzenia Rady oraz o podjętych uchwałach.
 6. W razie równej liczby głosów decyduje:
  a. głos Fundatora, w przypadku gdy uczestniczy on w posiedzeniach Rady,
  b. głos Przewodniczącego, w przypadku gdy Fundator nie uczestniczy w posiedzeniach Rady.
 7. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 8. Udział osób wymienionych w pkt. 7 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczo-konsultacyjny.
 9. Rada Fundacji może podejmować uchwały za pomocą urządzeń służących do porozumiewania się na odległość.
 10. Po każdorazowym posiedzeniu Rady Fundacji sporządzany jest protokół, który jest przechowywany do wglądu w każdej chwili zarówno przez Fundatora jak i przez poszczególnych członków Rady Fundacji.
§ 15.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Podejmowania decyzji w sprawie zbywania i nabywania nieruchomości.
 4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 7. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 8. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
§ 16.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
Zarząd Fundacji
§ 17.
 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób (Prezes, Wiceprezes, trzech Członków Zarządu) powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, śmierci lub zrzeczenia się członkostwa członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu udziału w pracach tego organu łącznie ze zwrotem udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów członków Rady.
 6. W przypadku, gdy jeden z członków Zarządu okresowo nie ma możliwości wykonywania swych funkcji Rada Fundacji może wyznaczyć na jego miejsce inną osobę, jako okresowo pełniącą funkcje członka Zarządu.
 7. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni swe funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
 8. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
 9. Kadencja Zarządu upływa z dniem podjęcia przez Radę Fundacji uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
 10. Po każdorazowym posiedzeniu Zarządu sporządzany jest protokół, który jest przechowywany do wglądu w każdej chwili zarówno przez Fundatora jak i przez poszczególnych członków Zarządu Fundacji.
§ 18.
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, jakie nie są zastrzeżone statutem dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
  a. Opracowywanie strategii i programów działania,
  b. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  c. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  d. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  e. Powoływanie kierowników jednostek terenowych i organizacyjnych i zatwierdzanie regulaminów jednostek,
  f. Organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji,
  g. Realizowanie uchwał Rady Fundacji,
  h. Przedstawianie Radzie Fundacji do zatwierdzenia decyzji w sprawach:
  – kierunków, form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
  – powoływania zakładów Fundacji oraz jej placówek terenowych specjalizowanych,
  – udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.
 3. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły.
 4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 8. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają: Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu – samodzielnie, bądź członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.
 9. ———————— wykreślono——————
 10. Zarząd, zobowiązany jest sporządzić Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji i przedłożyć Radzie Fundacji do akceptacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 19.
 1. Zarząd Fundacji wykonuje zadania przy pomocy Biura Fundacji.
 2. Pracowników Biura zatrudnia i zwalnia Prezes Zarządu Fundacji, z wyjątkiem głównego księgowego, którego powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
Jednostki terenowe
§ 20.
 1. Dla wykonywania swoich zadań Fundacja może tworzyć sieć, której ogniwami są jednostki organizacyjne takie jak placówki terenowe i placówki specjalizowane.
 2. Placówki terenowe są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi finansowo, realizującymi cele statutowe Fundacji o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania.
 3. Placówki specjalizowane są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi finansowo, realizującymi cele statutowe Fundacji w skali ogólnokrajowej.
 4. Placówki terenowe i wyspecjalizowane w realizacji swych zadań współpracują z różnymi organizacjami i instytucjami w tym m.in. organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi.
 5. Placówki terenowe i specjalizowane działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu. Statuty powinny określać zakres niezbędnej samodzielności kierowników placówek oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody centralnych organów Fundacji.
 6. Dyrektorów placówek powołuje i odwołuje Zarząd.
 7. Podstawą działalności finansowej placówek są roczne plany rzeczowo-finansowe zatwierdzone przez Zarząd.
 8. Finanse placówek podlegają kontroli głównego księgowego Fundacji.
 9. Zasady gospodarki finansowej, w tym sposób wykorzystania wygospodarowanych nadwyżek, określa Zarząd, po wysłuchaniu opinii Dyrektorów placówek.
 10. Zarząd może tworzyć oddziały placówek terenowych i specjalizowanych na wniosek placówek po zasięgnięciu opinii Dyrektorów placówek.
Działalność gospodarcza
§ 21.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym przez następujące Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

 • 94-99 – Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE KLASYFIKOWANYCH
 • 47 – HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49 – TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 63 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 69 – DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIEGOWAI DORADZTWO PODATKOWE
 • 70 – DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 71 – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 72 – BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
 • 73 – REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 • 82 – DZIAŁALN9ŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 85 – EDUKACJA
 • 86 – OPIEKA ZDROWOTNA
 • 87 – POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
 • 88 – POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
 • 90 – DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
 • 93 – DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 46 – HANDEL HURTOWY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
§ 22.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady (jednostki) gospodarcze.
 2. Działalność gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami (jednostkami) kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd.
 3. Przedmiot działalności zakładów (jednostek) gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, ustanowione przez Zarząd i akceptowane przez Radę Fundacji.
Zmiana Statutu
§ 23.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

Połączenie z inną fundacją
§ 24.
 1. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenia nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia ostateczna decyzja należy do Rady Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 25.
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
§26.

Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane wskazanym przez Radę Fundacji, zaakceptowanym przez Fundatora, organizacjom lub instytucjom na realizację celów statutowych.

Zatwierdzony: Lublin, dnia 30.06.2011 r.


Otwórz aktualny statut Fundacji Dialog Narodów w formacie PDF

 

Otwórz aktualny statut Fundacji Dialog Narodów w formacie PDF

%d bloggers like this: