Szukaj
 • animator i mecenas kultury
 • opiekun dziedzictwa kulturowego
Szukaj Menu

Krótko o fundacji

Fundacja Dialog Narodów działa od kwietnia 2007 r. Funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego dotyczące fundacji oraz swój statut. Posiada osobowość prawną.

Cele fundacji, określone w statucie, zapewniają jej szerokie pole działania. Dotyczą one działalności wspierającej idee rozwoju społeczeństwa obywatelskiego państw Europy Środkowej i Wschodniej w obszarze: społecznym, informacyjnym, kulturalnym, sportowym, naukowym, naukowo-technicznym i oświatowym, ochrony środowiska, turystyki, rozwoju obszarów wiejskich i przedsiębiorczości. W ramach swojej statutowej działalności fundacja może podejmować wszechstronne działania na rzecz budowy wspólnoty narodów, a zwłaszcza rozwoju i integracji państw europejskich, ich społeczności lokalnych, rynku, gospodarki i demokracji. Przedmiotem zainteresowania fundacji są wszelakie przedsięwzięcia mające na celu rozwój współpracy międzynarodowej, transgranicznej, a także regionalnej i lokalnej. Fundacja zajmuje się także wspieraniem wszelkiego rodzaju działań dążących do ochrony kultury, dziedzictwa narodowego, zabytków, wspierania mniejszości narodowych, wyznaniowych i etnicznych. Ponadto otwarta jest na współpracę z organizacjami i instytucjami, których cele statutowe są zbieżne w wyżej opisanymi.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez

 • działania umożliwiające rozwój kontaktów miedzy przedstawicielami równych krajów, społeczności i związków wyznaniowych służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu dyskryminacji
 • organizowanie i finansowanie różnych form działalności oświatowej, np. odczyty, seminaria, sympozja, warsztaty, szkolenia
 • prowadzenie działalności wydawniczej
 • działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem
 • prowadzenie, wspieranie i rozwój działalności turystycznej
 • prowadzenie różnego rodzaju ośrodków edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym szkół i przedszkoli
 • prowadzenie programów stypendialnych, staży oraz działań związanych z rynkiem pracy
 • pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną i intelektualną udzielaną osobom, instytucjom lub organizacjom
 • finansowanie, współpracę, tworzenie instytucji i placówek ochrony zdrowia
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 • rewitalizację, zachowanie i odbudowę dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i religijnego
 • rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak również promowanie zapomnianych rzemiosł
 • organizowanie i sponsorowanie koncertów, występów, realizacji filmów, konkursów, przedstawień teatralnych, wystaw, wydarzeń sportowych i wypraw podróżniczych, promowanie i prowadzenie artystów i zespołów
 • wykorzystywanie technik multimedialnych w kierunku edukacji i rozwoju myśli obywatelskiej i ogólnego dobra społecznego
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
 • pozyskiwanie funduszy krajowych europejskich i innych w dążeniu do realizacji celów Fundacji.
%d bloggers like this: